Alle samlinger
Sykmelding
Sykmelding: Friskmelding
Sykmelding: Friskmelding
Oppdatert over en uke siden
  • Opprett en sykmelding som utgår når pasienten anses som friskmeldt.

  • Siste innsendte sykmelding er den sykmeldingen som er gjeldende.

  • Når sykmeldingsperioden er over så vil pasienten anses som friskmeldt.

Svarte dette på spørsmålet?