Alle samlinger
Sykmelding
Sykmelding: Tilbakedatering
Sykmelding: Tilbakedatering
Oppdatert over en uke siden
  • Opprett en sykmelding, trykk her for å se hvordan det gjøres.

  • Helt nederst i sykmeldingen er feltet "Tilbakedatering".

  • Datoen for tilbakedatering må samsvare med behandlerdatoen.
    Dersom du skal tilbakedatere for flere dager, må det begrunnes i feltet "Pasienten har ikke kunnet ivareta egne interesser".

Svarte dette på spørsmålet?